F~D
Я добрый волшебник. Могу и пряником убить, но я добрый волшебник...

A hodo wo unde dai jono kore ga hibiku
Shino kora fuka ibori wo iwata tsu
A riga ka unde gai ji ire un do yuu
Mii rini atta e nare tatta nashi basho
Uri nai taru na sareta kaeru no go shi wo
Kauri na wo su deni chikara haha iru
Nii matta ra no kawari de suka
Minna san wa mi wo mitte ma suka
Kono a ra soi ni maku ga orita ra
dzen bu nakata koto inaru
Sore wa tsumori mi ga koko ni itta
koto mo ki eru de koto des ga.

Moko sareta shika mune aru fue kurai taio
Itsumademo u basho ni de iru unda no wo
Tsuna wo ni un demo toki itte nante age wa zenbu
Iga kochi ga iri da kiri itte age wa sen.

Dao un shii koka mada itte geun da nou rashi to haho noro un de
Tsu ite iko koru wo no kosu to sashi suna biri wa doku zetsu ga eru
Nama iki da ko wo hai ge wo nandemo i ze su
Mii inde sonde zai wo bou e te teku da sai
Uu jini kono a naza i ni mabu ga ari te wo
Hoho ni ire rou mina i ga oshii desu.

@музыка: Kokuryu Sachi – Fran no Uta